หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 56

  • -

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 56

logo

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
ประจำปี 2565 รุ่นที่ 56
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

หนังสือเชิญประชุม

แผ่นพับ

รายละเอียดหลักสูตร

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

Please follow and like us:

Accessibility