ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 5 / 2564 (โดยวิธีการสัมภาษณ์ ครั้งที่2)

Accessibility