โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี ที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม *** ขยายระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2564 ***

Accessibility