ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี | เรื่อง รายงานความคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 | เวลา 15.00 น.

Accessibility