ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวน 4 อัตรา

 

**สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันตามกำหนดการโดย

แพทยสภา และ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

   

ส่งหลักฐานและข้อมูลใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ได้ที่ :

Email : uro3140@gmail.com

โทร. 02-354-8108 ต่อ 31203, 31204   Fax. 02-354-8142  

ส่งเอกสารด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ : สำนักงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์  ตึกสิรินธร ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

หลักฐานที่ต้องนำมาวันที่สอบคัดเลือก

  1. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถและความประพฤติ

(ใบ recommendation) จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์แพทย์                  จำนวน 3 ฉบับ

  1. ใบคะแนนผลการเรียนตลอดหลักสูตร พบ. (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ

หลังจากส่งใบสมัครทาง e-mail แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์มือถือ

หากไม่ได้รับการยืนยันใน 3 วัน กรุณาติดต่อทาง e-mail :  uro3140@gmail.com 

หรือโทรศัพท์ของสำนักงาน หมายเลข 02-354-8142 เวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.

Download   ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านด้านล่าง

Download

Please follow and like us:

Accessibility