เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข

  • -

เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และ World diabetes foundation จัดโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน  จากเขตสุขภาพทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลราชวิถี และในนามนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีหัวข้อหัวข้อการอบรม อาทิ Update education/DSMES, Update technology in DM management, Nutritional therapy, Motivation interview, Update Thai guideline of DM management, Monitoring glycemic control and management, Fixed ratio insulin and GLP-1RA combination therapy ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2564

Please follow and like us:

Accessibility