“รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565”

  • -

“รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565”

“รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565”

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ประจำปีการศึกษา  2565

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลแล้วส่งไฟล์กลับยัง E-mail : backoffice.gyn.ob@gmail.com แล้วปริ้นซ์เซ็นชื่อส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ

สนใจติดต่อ   คุณเรียม  จันทร์สง่า, คุณชนก  ธัญผล  และคุณฐานิต  มีศรียงค์

โทร 02-3548108 ต่อ  30248, 30249 มือถือ  087-3425182

ในส่วนของ  จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ

โดยให้แจ้งชื่อ-สกุล, โรงพยาบาล, เบอร์โทรศัพท์  และ E-mail ผู้ประเมิน ส่งกลับมายังกลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

Download

Please follow and like us:

Accessibility