รพ.ราชวิถี ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินการรับรองเฉพาะโรค “การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาการได้ยิน”

  • -
website-1

รพ.ราชวิถี ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินการรับรองเฉพาะโรค “การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาการได้ยิน”

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี, นายแพทย์ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา ผู้เยี่ยมสำรวจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ในฐานะหัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ พร้อมด้วยนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคหรือระบบ (Diseae Specific Certification: DSC) เรื่อง ความบกพร่องทางการได้ยินในทารกแรกเกิดและกระบวนการรักษาตั้งแต่การคัดกรองจนถึงการฟื้นฟู (Newborn hearing loss from Screening to habitation) นำทีมโดย แพทย์หญิงสมจินต์ จินดาวิจักษณ์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้าน โสต ศอ นาสิก และทีม ซึ่งมีการตรวจเยี่ยม และตามรอยที่ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี และหอผู้ป่วยพิเศษ 5 ก ชั้น 5 ตึกสิรินธร ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting อีกด้วย ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

1

website-2

website-3

3-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84-dsc

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility