รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล(โดยสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นักกายภาพบำบัด,นักวิชาการคอมฯ,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานเครื่องคอมฯ และเจ้าพนักงานธุรการ

Accessibility