ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Accessibility