เลื่อนการนัดหมายการตรวจสุขภาพ นัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

Accessibility