Smart Living with COVID-19 เปิดประเทศปลอดภัย เศรษฐกิจไทยไปรอด

  • -
website

Smart Living with COVID-19 เปิดประเทศปลอดภัย เศรษฐกิจไทยไปรอด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Smart Living with COVID-19 เปิดประเทศปลอดภัย เศรษฐกิจไทยไปรอด โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม เพื่อทำความเข้าใจเชิงลึกถึงนโยบายการเปิดประเทศอย่างไรให้คนไทยปลอดภัยและเศรษฐกิจไทยไปรอด พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกรมต่างๆ ภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยแพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลราชวิถี และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ได้เข้าร่วมงานและออกบูธกิจกรรมร่วมกับกรมการแพทย์ อีกด้วย ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563345672-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-covid-19

12

Please follow and like us:

Accessibility