โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 3 กันยายน 2564

  • -

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 3 กันยายน 2564

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อประกาศผ่านการเข้ารับอบรม มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรฯได้ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกใหม่

“บุคคลที่มีรายชื่อลงทะเบียนแจ้งยืนยันการเข้ารับการอบรมและ ชำระค่าลงทะเบียน”

ประกาศความคืบหน้าโครงการ2564

“รับสมัครเพิ่ม และการลงทะเบียนยืนยันสถานะเพื่อเข้าศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑o มีนาคม ๒๕๖๔”

ประกาศความคืบหน้าโครงการ

รายละเอียดการเข้ารับอบรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

ใบแจ้งการชำระเงินภาครัฐ 45,000 บาท ใบแจ้งการชำระเงินภาคเอกชน 50,000 บาท

ยืนยันการลงทะเบียน(สำหรับผู้มีรายชื่อ)

Please follow and like us:

Accessibility