ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักรังสีการแพทย์ นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Accessibility