ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

ศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564
ขอเชิญผู้มีรายชื่อทุกท่าน เข้าทดสอบความรู้และสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี

รายละเอียดและเอกสารประกอบ

เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เอกสารหมายเลข 2 คำแนะนำการเตรียมเอกสารและการเตรียมตัว เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
เอกสารหมายเลข 3 กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เอกสารหมายเลข 4 ขั้นตอนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

ผู้สมัครต้องนำเอกสารฉบับจริง 2 รายการ คือ
1. ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือเอกสารแสดงการต่ออายุ
3. บัตรประชาชน หรือบัตรสมาชิกสภาฯ ที่ภาพถ่ายใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุด
มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ให้ผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่าน เข้าLINEกลุ่ม เพื่อติดตามข้อมูลการลงทะเบียนและความคืบหน้า

messageimage_1603336637292
QR code LINE “ผู้สมัครสอบ RJ-OR nurse รุ่นที่ 21”

Please follow and like us:

Accessibility