ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ

Accessibility