ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ได้แก่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักรังสีการแพทย์ นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Accessibility