ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ

Accessibility