รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด งานโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

 • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด งานโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด งานโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต 
 2. สำเร็จการศึกษาอายุรศาสตร์ทั่วไปหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3
 3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 2 ปีเต็ม

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

            ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านจะต้องทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐาน ร่วมกับถูกสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อทำความรู้จักผู้สมัครและทำการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติสำคัญดังนี้ 

 1. มีความเข้าใจและตั้งใจจริงในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ 
 2. ผู้สมัครที่มีต้นสังกัด จะได้รับการพิจารณาก่อน  
 3. งานโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีมีนโยบายไม่ปฏิเสธการรับผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความพิการ ตราบเท่าที่ความพิการนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โดยจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ของผู้สมัครแต่ละรายร่วมด้วย

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1. ประวัติผู้สมัคร (curriculum vitae)  
 2. เอกสารแสดงเจตจำนงในการสมัครเรียนแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่งานโรคหัวใจ กลุ่มงานอายรศาสตร์ โรงพยาบาลราวิถี
 3. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (recommendation Letter) จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดีจำนวน  2 ท่าน  
 4. หลักฐานยืนยันการจบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ทั่วไป หรือเอกสารยืนยันว่ากำลังฝึกปฏิบัติงานแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ทั่วไปในชั้นปีที่ 3

 จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่รับได้ต่อปี  : 

               4 คน 

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการรับสมัคร

       เดือน มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี   ให้ผู้สนใจสมัคร โทรแจ้งความประสงค์ พร้อมฝากรายชื่อและเบอร์ติดต่อกลับที่ คุณสุทธิสา ผู้ประสานงานงานโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ที่เบอร์โทร 02-2062900 ต่อ 40701, 40702 และเข้ามาเขียนเอกสารใบสมัครพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนวันสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือก

      เดือน สิงหาคม ของทุกปี เมื่อฝ่ายการศึกษารวบรวมหลักฐานประกอบการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้แล้ว ภาคฯจะโทรนัดสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด  

     เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี  แพทยสภาประกาศเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ให้ผู้สมัครทุกราย ดำเนินการสมัครอย่างเป็นทางการกับแพทยสภา

    เดือน มกราคม ของทุกปี ภาคฯ ส่งรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกให้แก่ราชวิทยาลัย และแพทยสภา

    แพทยสภาประกาศรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1 

   หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลได้ หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ภายใน 14 วัน

    หากได้ผู้สมัครไม่เต็มจำนวนในรอบแรก ภาคฯจะเปิดรับสมัครรอบ 2 ตามประกาศของแพทยสภาต่อไป

 

Please follow and like us:

Accessibility