รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course

  • -
s__66674697

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย TRC จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course รุ่นเสริมพิเศษ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล้ำ รองประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Course Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563

untitled-1

acls

Please follow and like us:

Accessibility