รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course

  • -
s__65658882

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course

โรงพยาบาลราชวิถี จัดฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง ACLS provider course เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติเป็น Course Director ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง และสถาบันทันตกรรม เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563

untitled-1

acls

Please follow and like us:

Accessibility