ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปีการศึกษา 2564

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปีการศึกษา 2564
ติดต่อรับเอกสารใบสมัคร เพื่อแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ที่สำนักงานโรคข้อ และภูมิแพ้ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ที่ อาคารสิรินธร  ชั้น 6 ในเวลาราชการ
หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
  3. สำเนาวุฒิบัตร
  4. ใบ Reccomentation จากอาจารย์ผู้ที่เคยสอน, ผู้บังคับบัญชา     จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาบัตรประชาชน      จำนวน 1 ฉบับ
ส่งหลักฐานได้ที่
          สำนักงานโรคข้อ และภูมิแพ้ กลุ่มงานอายุรศาสตร์
          เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
          เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร 10400
          โทร 02 354 8108 ต่อ 30627 หรือ 065 812 8676
          โทรสาร 02 354 7587
**สอบสัมภาษณ์ เดือนตุลาคม 2563**
Please follow and like us:

Accessibility