ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(สัมภาษณ์) ระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมแจ้งวัน เวลา สถานที่

Accessibility