ประกาศรับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,นักสังคมสงเคราะห์,นักรังสีการแพทย์,เภสัชกร

Accessibility