คนไข้ฝากครรภ์ที่ต้องทานน้ำตาลก่อนเจาะเลือด เพื่อความสะดวก สามารถใช้บริการห้องเจาะเลือด ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

Accessibility