งานโรคปอด กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ประกาศย้ายห้องตรวจไปยังตึกวาศอุทิศ ชั้น 1 เริ่ม 10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

Accessibility