ประกาศ ขอเลื่อนการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตเทียม (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ประจำปี 2563

Accessibility