แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการด้ารการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

  • -

แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการด้ารการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการด้ารการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ 2563 พ.ศ.2563(โรงพยาบาลราชวิถี / สถาบัน / ศูนย์)

(………….) ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ ต.ค. 62 – มี.ค. 63) ส่งภายในวันที่ 9 – 20 มีนาคม 2563

(………….) ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่ ต.ค. 62 – ก.ย. 63) ส่งภายในวันที่ 1 – 11 มีนาคม 2563

หน่วยงาน โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการ / กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ
เรื่องที่ดำเนินการ
และวันที่แล้วเสร็จ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลักฐาน
Please follow and like us:

Accessibility