ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเขื้อไวรัส SARS-CoV-2 ( COVID-19)

Accessibility