ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก พร้อมเปิดให้บริการ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 63 เป็นต้นไป

Accessibility