รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

  • -

รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 

ขอเชิญ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน) 

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ปิดรับการลงทะเบียน

Please follow and like us:

Accessibility