ประกาศความคืบหน้า การเปิดโครงการอบรม ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

  • -

ประกาศความคืบหน้า การเปิดโครงการอบรม ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

ประกาศความคืบหน้า

การเปิดโครงการอบรม ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

 (ชื่อเดิม: หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด)

รุ่นที่ 21 ประจำปี 2563

ดำเนินการโดย งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

ขณะนี้หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ จากสภาการพยาบาล

ผู้มีความประสงค์สมัครเข้าอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าว โปรดติดตามความคืบหน้าผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี

picture1

Please follow and like us:

Accessibility