ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชารการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยทันตแพทย์

Accessibility