ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ และ พนักงานกู้ชีพ

Accessibility