ประกาศย้ายหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย-หญิง และหอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว 10ก ไปยังอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

Accessibility