สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 – 4 กันยายน 2563 (16 สัปดาห์)

  • -

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 – 4 กันยายน 2563 (16 สัปดาห์)

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่  11  พฤษภาคม 2563  –  4 กันยายน  2563 (16  สัปดาห์)

โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

สมัครเข้ารับการอบรม

Please follow and like us:

Accessibility