ประกาศรายชื่อ พร้อมแจ้งวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการกลีั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเพื่อแต่งแตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ

Accessibility