เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 โควตา ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 • -

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 โควตา ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

งานศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก

อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

(Clinical Fellowship Training Program in Colorectal Surgery)

ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 โควตา

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ
 2. ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์จากแพทยสภา หรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไปชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะจบทันเริ่มการฝึกอบรม
 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความสนใจ ใฝ่รู้ในการปฏิบัติงาน มีความขยัน มีความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานประกอบการสมัคร :

 1. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองกรณีอยู่ระหว่างฝึกอบรมปีสุดท้าย จำนวน 1 (ฉบับ)
 2. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 1 (ฉบับ)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                       จำนวน 1 (ฉบับ)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 1 (ฉบับ)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 (ฉบับ)
 6. รูปถ่าย (ติดลงในใบสมัคร) (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว) จำนวน 1 (รูป)
 7. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จำนวน 2 (ฉบับ)จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี
 8. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง บทความทางวิชาการ ฯลฯ (แนบเพิ่มเติมได้)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 0-2206-2902 คุณปรียาภรณ์ (คุณเปีย) /

ส่งใบสมัครมาที่  :  สำนักงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 11 ตึกสิรินธร

โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

(กรณีใกล้ปิดรับสมัครให้สแกนเอกสารส่งอีเมล์ resident.surgery.rajavithi@gmail.com ก่อนส่งฉบับจริง)

Download เอกสาร

Please follow and like us:

Accessibility