รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการร้านสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ (RJ Nutrition shop) จำหน่ายอาหารทางการแพทย์และเฉพาะโรค

Accessibility