ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสาธารณสุข, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักทรัพยากรบุคคล, ช่างเทคนิค และ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

Accessibility