โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ในหัวข้อศิลปะการสื่อสาร “สื่อสารอย่างไร หมอสุขใจ คนไข้สุขจัง”

  • -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ในหัวข้อศิลปะการสื่อสาร “สื่อสารอย่างไร หมอสุขใจ คนไข้สุขจัง”

s__32686103

ขอเชิญแพทย์ ,เภสัชกร , พยาบาลที่มีหน้าที่ตามสายอาชีพในการสั่งใช้ สั่งซื้อ จัดหาหรือจัดการเภสัชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ในหัวข้อศิลปะการสื่อสาร “สื่อสารอย่างไร หมอสุขใจ คนไข้สุขจัง” ระหว่างวันที่ 2- 4 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
#ไม่เสียค่าลงทะเบียน #รับจำนวนจำกัด

ดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียน : https://www.childrenhospital-training.com/component/content/article/36/433-2662.html

 

กรุณากรอกเอกสารใบตอบรับ และทําแบบทดสอบ แกะรอยบุคลิกของคุณ ส่งมาทาง Fax : 02-354-8088 เท่านั้น
**** เงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรม ****

  1. สามารถเข้าร่วมอบรมตามกำหนดการ ทั้ง 3 วัน
    2. แต่งกายในชุดที่สะดวกต่อการเคลื่อนไหว
    3. กรุณาเขียนชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง หรือ พิมพ์ลงในใบตอบรับเพื่อไม่ผิดพลาดในใบลงทะเบียน
    4. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมอบรมครบ 3 วันเท่านั้น
    5. กรอกข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

**** ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กรุณาแจ้งก่อนวันที่ 16 กันยายน 2562 หากไม่แจ้งทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อๆ ไป ****
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Call center 1415 ต่อ 5215
Mobile 080 624 0030

Please follow and like us:

Accessibility