ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ ๕๔

  • -
02

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ ๕๔

02

วันที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ ๕๔ ระหว่าง วันที่๑สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑๑ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี คุณศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

Accessibility