งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔ อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

 • -

งานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔ อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

งานศัลยศาสตร์ยูโร  กลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

จำนวน ๔ อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

  ส่งหลักฐานหรือข้อมูลใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ได้ที่ :

Email.  uro3140@gmail.com

โทร. 02-354-8108 ต่อ 3140, 3141

Fax. 02-354-8142 

 ส่งหลักฐานใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร  หรือส่งเอกสารด้วย  ตัวเองได้ที่     สำนักงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ตึกสิรินธร ชั้น 12

                     โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

                       เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หลักฐานที่ต้องนำมาวันที่สอบคัดเลือก

 1. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถและความประพฤติ

(ใบ recommendation) จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์แพทย์    จำนวน 3 ฉบับ

 1. ใบคะแนนผลการเรียนตลอดหลักสูตร พบ. (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ

หลังจากส่งใบสมัครทาง e-mail แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์มือถือ

หากไม่ได้รับการยืนยันใน 3 วัน กรุณาติดต่อทาง e-mail  uro3140@gmail.com 

หรือโทรศัพท์ของสำนักงาน หมายเลข 02-354-8142 เวลาราชการ

Download here..


หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของแพทยสภา และ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
 2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 4 ปีเต็ม
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (GPA) ไม่ต่ำกว่า 5

 

จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่รับได้ต่อปี : 4 คน

กำหนดการเปิดรับใบสมัคร: วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – วันตามกำหนดการโดยแพทยสภา และ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_บัตรประชาชน .pdf)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_เปลี่ยนชื่อ.pdf)
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_transcript.pdf)
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_License.pdf)
 6. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_Intern.pdf)
 7. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว(เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_ต้นสังกัด .pdf)
 8. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การฝึกอบรม ผลงานวิชาการและกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_CV.pdf)
 9. หนังสือแถลงเจตจำนงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการอบรม เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_psp.pdf)
 10. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร จาก อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน จำนวน 3 ท่าน (พร้อมชื่อ สกุล สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อผู้แนะนำ) (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_recommend.pdf)
 11. ใบรายงานผลสอบภาษาอังกฤษ หรือหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี จาก TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรืออื่น ๆ จำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_english.pdf)
 12. สำเนารายงานผลคะแนนการสอบใบประกอบโรคศิลป์ในชั้นคลินิกและOSCE จำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_Level.pdf)

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น 12 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

ที่อยู่ เลขที่ 2 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หรือยื่นด้วยตนเอง

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการรับสมัครมาที่ uro3140@gmail.com

Downloadเอกสาร


Please follow and like us:

Accessibility