รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563

“รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563”

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ประจำปีการศึกษา  2563

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลและส่งไฟล์กลับพร้อมเซ็นชื่อกำกับมาที่  E-mail : backoffice.FMRJ@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล้าง

 

  • จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ

ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถี ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

2 โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น M

แขวงพญาไท เขตราชเทวี  10400

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด

โทร 02-644-7005 ต่อ  11320 มือถือ  083-6013688

Fax. 02-354-8094

 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมราชเทวี อาคารเฉลิมพระเกัยรติ ชั้น M   รายงานตัวเวลา 8.30

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

ดาวห์โหลดเอกสาร

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เอกสารสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แบบประเมินคุณลักษณะสำหรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

 

Please follow and like us:

Accessibility