{เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน} นางสาวพนิดา อยู่เพ็ชร ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Accessibility