นางศรีรัตน์ บวรโกศล รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธาน เปิดหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

Accessibility