ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในนามของประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการ Thailand EMT Pre-verification ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมและสนามฟุตบอล ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลราชวิถี 2 (จ.ปทุมธานี)

  • -
16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0101

ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในนามของประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการ Thailand EMT Pre-verification ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมและสนามฟุตบอล ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลราชวิถี 2 (จ.ปทุมธานี)

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในนามของประเทศไทย เข้าสู่กระบวนการ Thailand EMT Pre-verification ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของทีม EMT ปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาวะภัยพิบัติในนามตัวแทนประเทศไทย ที่พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภาวะภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมและสนามฟุตบอล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลราชวิถี 2 จ.ปทุมธานี 


16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0033

ด้วยในปีงบประมาณ 2562 องค์การอนามัยโลกได้เสนอให้ประเทศไทยพัฒนาทีม EMT (Thailand EMT Initiative) เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินมาตรฐานของทีมตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ และกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็น Emergency Medical Team Focal point ในการพัฒนาทีม EMT โดยความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขในนามของประเทศไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านคลินิก(Clinical SOP) ด้านระบบการบริหารจัดการ (Administration SOP) และด้านโลจิสติกส์ (Logistic SOP) เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาเป็นทีม EMT ประเทศไทย  โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมทีม EMT และเตรียมความพร้อมด้านการใช้อุปกรณ์ Logistic และฝึกภาคสนามสำหรับทีม EMT (EMT filed Training) และเข้าสู่กระบวนการ Thailand EMT Pre-verification ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมและสนามฟุตบอล  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลราชวิถี 2  จ.ปทุมธานี
16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0100

16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0091

16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0078

16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0050

16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0007

16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0024

16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0026

16-5-62_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%91_0099

จากการ Pre-verification ตามที่กล่าว มีข้อสรุปจากองค์การอนามัยโลกให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการ Thailand EMT verification จากองค์การอนามัยโลกที่จะเข้ามาดำเนินการสำรวจ และประเมินรับรองการพัฒนาทีมฯ ตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้

คลิกเพื่อดูภาพอื่นๆได้ที่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1xdsfkz7MR3VmJsgg56JxsEzaXmXDq3qr?usp=sharing

ข่าว : กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชวิถี
เครดิตภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

 

Please follow and like us:

Accessibility