มิติที่ 1 ความพร้อมรับผิด

  • -

มิติที่ 1 ความพร้อมรับผิด

 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและกลไกป้องกันการทุจริต
๑.๑ บรรจุยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เป็นนโยบายสำคัญของกรม / หน่วยงานในสังกัด

  • มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • มีการนำแผนฯไปปฏิบัติ
สบค.
๑.๒ ผู้บริหารเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด

  • มีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด เช่น ผู้บริหารนำการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)
 ๑.๓ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต่อสาธารณะ

  • มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
อำนาจหน้าที่ , ผู้บริหาร

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน / Q&A/ช่องทางร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)

 ๑.๔ จัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตโดยนำค่านิยม MOPH DMS เป็นรากฐานการพัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย์

  • มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมตามแนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์ MOPH DMS เช่น มีสื่อเผยแพร่ค่านิยม จัดแสดงภาพถ่ายหรือวิดีทัศน์ที่แสดงถึงพฤติกรรมต้นแบบ
 ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)
Please follow and like us:

Accessibility