มิติที่ 1 ความพร้อมรับผิด

  • -

มิติที่ 1 ความพร้อมรับผิด

๑.๑ บรรจุยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เป็นนโยบายสำคัญของกรม / หน่วยงานในสังกัด  สบค.
๑.๒ ผู้บริหารเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด
– มีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด เช่น ผู้บริหารนำการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)
๑.๓ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต่อสาธารณะ
– มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
อำนาจหน้าที่

ผู้บริหาร

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน / Q&A/ช่องทางร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น

แผนดำเนินงาน/รายงานผลรอบ ๖ เดือน/ประจำปี
การใช้งบประมาณ/รายงานผลรอบ๖เดือน/ประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ/สรุปผลรายเดือน-ประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์

ข้อมูลเชิงสถิติ

นโยบายการดำเนินการ หลักเกณฑ์รายงานผล การบริหารทรัพยากรบุคคล

๑.๔ จัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตโดยนำค่านิยม MOPH DMS เป็นรากฐานการพัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย์
– มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมตามแนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์ MOPH DMS เช่น มีสื่อเผยแพร่ค่านิยม จัดแสดงภาพถ่ายหรือวิดีทัศน์ที่แสดงถึงพฤติกรรมต้นแบบ
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)
๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ถึงผลของการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างน้อยดังนี้ การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการทุกระดับ / เสวนาหรือรับฟังปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน /มีการเผยแพร่ สื่อสารเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link) 

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link) 

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link) 

๑.๖ ปลูกและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและมีความสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
– มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต เช่น กิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”ตามคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต อาสา / หลักศาสนาหรือคุณธรรมนำ การพัฒนา / การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เช่น กิจกรรมอาสา / ผู้บริหารประกาศไม่รับของขวัญของฝาก / หน่วยงานจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลที่มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรด้วย
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)

๑.๗ กำหนดให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบงาน/การให้บริการ
– มีการสอบทานและปรับปรุงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใช้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมจัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)
Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility