รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

“รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563”

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ประจำปีการศึกษา  2563

                กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ ตั้งแต่บัดนี้
ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลแล้วส่งไฟล์กลับยัง E-mail : backoffice.gyn.ob@gmail.com แล้วปริ้นซ์เซ็นชื่อส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ

                สนใจติดต่อ   คุณเรียม  จันทร์สง่า, คุณชนก  ธัญผล, คุณภูษิตา  นาขามป้อม

โทร 02-3548108 ต่อ  3210, 3226 มือถือ  087-3425182

Fax. 02-3548084

ในส่วนของ  จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ

 ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

 เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์

2 กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี

Please follow and like us:

Accessibility