ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งที่มีลักษณะงานวิจัยและพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 1332 และสถานที่เพื่อดำเนินการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่ง

Accessibility